ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady dietetyka w zakresie chorób cywilizacyjnych

Zapisy nr tel.: 602-395-601

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź


dr n. med. Zygmunt Trojanowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

dietetyk - Urszula Sobiecka-Trojanowska
porady w zakresie chorób cywilizacyjnych

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

archiwum

Jaka czeka nas starość?

Wyniki badań pochodzących niestety z krajów wysoko rozwiniętych, przeczą utartym poglądom dotyczącym trudnej starości. Leczenie osób starszych może być skuteczne i efektywne, a przedłużenie życia nie oznacza pogorszenia jego jakości. Szansa dożycia do 90 roku życia wynosiła w latach 1950 u kobiet i mężczyzn odpowiednio 15% i 12%, zaś w roku 2002 odpowiednio 37% i 25% (w Japonii wskaźnik ten dla kobiet przekracza 50%). W ostatnich latach poprawie ulegają wskaźniki jakości życia i zdolności do samodzielnej aktywności ruchowej - w badaniu duńskim 39% 90-latków i 33% 100-latków było całkowicie niezależnych od osób trzecich. Przesłanie tych danych jest dość jednoznaczne, ludzie z najstarszej grupy wiekowej (tj. >80-85 roku życia) ma dużą szansę na zachowanie zadowalającej jakości życia, przy zachowanej daleko posuniętej samodzielności.

Mój komentarz: te korzystne prognozy dla starzejących się społeczeństw wysoko rozwiniętych zależą z jednej strony od skutecznego leczenia chorób i likwidowania w porę zagrożeń zdrowotnych w ramach profilaktyki. Ważny jest także aspekt socjalno-ekonomiczny. Nieuchronnie wzrośnie odsetek osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Zmieniająca się struktura populacji wymusi konieczność przedłużenia okresu pracy do 70 roku życia, przynajmniej w częściowym wymiarze.